התעשייה 8, תלפיות ירושלים

תקנון אתר

תקנון שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר https://tobolsky.co.il/ (להלן "האתר"). האתר הינו בבעלות חברת טובולסקי בע"מ (להלן "החברה") ומופעל על ידה. הגלישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתקנון שימוש זה ולמדיניות הפרטיות המצויה כאן, כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת (התקנון השימוש ומדיניות הפרטיות, ביחד ייקראו להלן "תנאי השימוש").  

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש באתר מאחר ועצם גישתך, שימושך ופעילותך באתר מהווים הסכמה בהתנהגות מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. מובהר כי, תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש ו/או גולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו ("המשתמש" או "אתה").

מובהר, כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה, ניסיון לעשות שימוש ושימוש באתר החברה או חלקים ממנו. כן מובהר שגלישה באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי תקנון השימוש, עליך לחדול מכל שימוש באתר. כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לשם הנוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד. שינויים בתנאי השימוש יהיו בתוקף מפרסומם באתר החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו שינויים כאמור יכנסו לתוקף באופן מיידי. 

האתר, כולל את כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is) ולהמחשה בלבד. החברה עושה ככל יכולתה לעדכן את המידע באתר כך שיהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לא מעודכן ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או להעדר עדכון ו/או לטעויות ו/או חוסרים שנפלו ביחס למידע. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת נכס כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק ממקורות המידע והתוכן באתר הינו מצדדים שלישיים ו/או יישומיים תלויים בצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

שרטוטים, תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של נכסים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של נכס הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה המוסמכים ומורשים לכך.

המידע באתר יתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לחברה או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים לחברה במועד כתיבת תנאי השימוש לאתר. ברור כי מידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה, והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה. מידע צופה פני העתיד כפוף מטבעו לכך שלא יתממש בפועל ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.טו

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע, לנסות לבצע, ו/או לאפשר לאחר לבצע, את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

 • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 • לבצע כל פעולה העלולה לשבש ו/או להאט ו/או להפריע לפעולת האתר ו/או למתן השירותים באמצעותו.
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Bots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתו של משתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

חובות המשתמש

המשתמש מתחייב לעשות כל שימוש באתר החברה בתום לב ובהתאם להוראות תנאי השימוש. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש יעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הצהרת, הסכמת, ולהתחייבות המשתמש כדלקמן:

 • הוא קרא בעיון את תנאי השימוש, הבין אותם ומסכים להם וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה נגד החברה או מי מטעמה. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובשירותי החברה בתום לב, בהתאם להוראות התקנון השימוש ובכפוף לכל דין.
 • המידע שימסור להחברה – נכון ומדויק וכי במידה ויהיה שינוי כלשהו במידע שמסר, יידע את החברה על כך. תשומת הלב מופנית לכך, כי מסירת פרטים שגויים עלולה לפגוע במשתמש, בחברה ובשותפיה העסקיים ואף להוות עבירה פלילית.
 • אין בשימוש שלו באתר החברה כדי להפר כל דין או לפגוע בזכויות של כל גורם.
 • לא יבצע כל מעשה או מחדל שיש בו משום מעילה באמון החברה, לרבות העברת מידע שגוי לחברה במסגרת רישום לשירותיה.
 • לא יבצע כל מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה, בשותפיה העסקיים, במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר.
 • כל הזכויות באתר תהיינה של החברה במשך השימוש באתר ולאחר מכן.
 • לא יעשה כל שימוש מסחרי באתר החברה או בתכני החברה או במידע אשר ניתן לו בקשר עם השירותים שנותנת החברה ו/או מי משותפיה העסקיים. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע האמור למטרות רווח כלשהן או לכל מטרה אחרת שאינה קבלת השירותים מהחברה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור את המידע האמור (גם לא באמצעות תוכנות מסוגים שונים).

 

בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

כל זכויות הקניין הרוחני בהקשר של האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו, או בזכויות שלא ניתן לרשום), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה להחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר להחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך, מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

תוכן האתר; צד שלישי; ופרסומות

בתנאי השימוש המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה ולא תהיה אחראית בקשר עם תוכן צד שלישי ו/או כל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה.

נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי המוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של נכסים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של נכס הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד.

האתר עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו. נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות עוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות לנכסים שונים של החברה או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו. עוגיות הינם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיס מהמכשיר שברשותו, אך מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. מאחר שהעוגיות נועדו להקל על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי שיש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם המשתמש דאג לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח. למידע נוסף על שימוש ב- Cookies באתר, אנא עיינו [לינק למדיניות הפרטיות] של החברה באתר.

הגבלת אחריות

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות להחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או מערכת הטלפונית; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש.

בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, יגברו תנאי השימוש לכל דבר ועניין.

סמכות שיפוט וברירת דין

השימוש באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד (ללא כללי ברירת הדין שבו), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

שונות

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון ללא צורך בקבלת הסכמה וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה. המשתמשים אינם רשאים להעביר, להמחות או לשעבד זכויותיהם לפי תנאי השימוש או כל הסכם אחר למול החברה לצד שלישי, אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.